Användningstiden för understöd och sökande av ändring

Muutokset

Förlängning av användningstiden kan sökas hos STEA.

Ett understöd ska i regel användas under det år då det beviljas och året därpå, om inte annat anges i understödsbeslutet.

Efter att användningstiden gått ut föråldras understödet.

STEA kan på organisationens ansökan förlänga användningstiden för understödet. Ansökan om förlängning ska lämnas in till STEA via e-tjänsterna (under Sökande av ändring på asiointi.stea.fi) före utgången av det sista användningsåret för understödet.

Man kan inte längre ansöka om förlängning för ett understöd som redan föråldrats.

Det ska finnas vägande skäl för förlängningen av användningstiden och det ska framgå av ansökan varför man inte har kunnat genomföra projektet enligt planerat tidsschema.

STEA kan bevilja förlängning för högst två år. Därefter fattas beslut om förlängning av social- och hälsovårdsministeriet.

Andra ändringsansökningar

Alla ändringsbegäran som gäller användning av understödet ska lämnas in till STEA.  Ett undantag utgör rättelseyrkanden avseende understödsbeslutet som ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet.

STEA fattar beslut om mindre förändringar och förändringar av teknisk karaktär i understödsbeslutet samt om överföring av understöd till en annan aktör som uppfyller förutsättningarna i lagen och om återbetalning av understöd.

Beslut om återkrav av understöd fattas av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringsansökningar ska lämnas in till STEA via e-tjänsterna asiointi.stea.fi. Ansökan ska ges i e-tjänsterna genom att fylla i ett elektroniskt formulär som finns under Sökande av ändring.