Godtagbara kostnader

Hyväksyttävät kulut

För allmänna understöd, riktade verksamhetsunderstöd, projektunderstöd och investeringsunderstöd har fastställts egna allmänna villkor och begränsningar som fastställer hur understödet kan användas.

Fastställande och tolkning av godtagbara kostnader styrs av:

  • Statsunderstödlagen
  • Statsrådets förordning om beviljande av understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (understödsförordningen, UsF)
  • Ändamålstexten för understödsbeslutet med eventuella begränsningar, samt
  • budgeten som anges i organisationens understödsansökan
  • allmänna villkor och begränsningar per understödsslag
  • separata tillämpnings- och förfarandeanvisningar.

Godtagbara kostnader är endast faktiska kostnader – sådana som har betalats med pengar eller som kommer att betalas med pengar.

Avskrivningar, nedskrivningar, hyresvärden eller reserver eller andra kalkylerade poster utan kassaflöde är inte godtagbara kostnader.

I oklara fall lönar det sig att kontrollera huruvida kostnaderna kan godkännas hos STEA. För alla organisationer som får understöd har utsetts en kontaktperson vars kontaktuppgifter finns i respektive organisations understödsbeslut. I ansökningsskedet kan mer information fås av STEAs sakkunniga som ansvarar för understödsberedning.