Konkurrensutsättning av upphandlingar

Hankinnat

Understödstagaren ska i sin verksamhet beakta eventuell skyldighet att iaktta gällande upphandlingslagstiftning (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Understödstagare som inte hör till stat, kommun eller församling är upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och är skyldiga att konkurrensutsätta sina upphandlingar i enlighet med upphandlingslagen om de har fått understöd för upphandlingen till ett belopp som uppgår till över 50 % av upphandlingens värde av en annan upphandlande enhet (t.e.x. STEA), eller om understödstagen uppfyller kriterierna för ett offentligrättsligt organ i enlighet med upphandlingslagen. 

Understödstagaren blir en upphandlande enhet om understödstagaren har inrättats särskilt för att tillgodose sådana behov enligt det allmänna intresset som inte har industriell eller kommersiell karaktär, och

a) som till största delen finansieras av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen (t.ex. STEA). Finansiering och understöd innefattar bland annat understöd, lån, ränteunderstöd och låneborgen.

eller

b) vars ledning står under kontroll av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen;

eller

c) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen.

Enligt definitionen i upphandlingslagen är understödsslag som har beviljats för upphandlingar i regel riktade verksamhetsunderstöd och specialunderstöd (investerings- och projektunderstöd) då de används för upphandlingar enligt understödsbeslutet. Om understödstagaren uppfyller kriterierna för ett offentligrättsligt organ enligt punkt 1, ska även de upphandlingar som överstiger tröskelvärdena och som görs med allmänt understöd konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen.

Upphandlingar ska konkurrensutsättas som offentliga upphandlingar när deras uppskattade totalvärde utan mervärdesskatt överstiger det tröskelvärde i eurobelopp som fastställs i upphandlingslagstiftningen. 

De mest allmänna tröskelvärdena i understödda upphandlingar (utan mervärdesskatt)

Nationella tröskelvärden fr.o.m. 1.7.2017:

  • 60 000 euro i varu-, tjänste- och projekteringstävlingsupphandlingar
  • 150 000 euro vid byggnadsentreprenader
  • 400 000 euro i social- och hälsovårdstjänsteupphandlingar
  • 300 000 euro i särskilda tjänsteupphandlingar

EU-tröskelvärden:

  • 214 000 euro i varu-, tjänste- och projekteringstävlingsupphandlingar
  • 5 350 000 euro vid byggnadsentreprenader

Skyldighet att begära jämförbara offerter

Alla upphandlingar ska utföras på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet.

Även om en upphandling inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling, förutsätter STEA att alla större upphandlingar (upphandlingsvärdet minst 20 000 euro + moms) konkurrensutsätts genom att begära jämförande offerter från olika varu- eller tjänsteleverantörer för att hålla kostnaderna på en skälig nivå. Förvarandet är inofficiellt. Om man till exempel på grund av upphandlingens karaktär är skyldig att göra upphandlingen utan jämförande offerter måste understödstagaren motivera det valda förfaringssättet. Upphandlingen kan dokumenteras till exempel i styrelsens mötesprotokoll, upphandlingspromemoria eller motsvarande dokument. Även de dokument som anknyter till offertbegäran ska förvaras omsorgsfullt, till exempel som bilaga till det organs protokoll som behandlar upphandlingsbeslutet. Om en upphandling samtidigt genomförs i separata delar ska det uppskattade värdet på samtliga delar beaktas vid beräkning av det uppskattade totalvärdet på upphandlingsavtalet.

Begäran om jämförande offerter ska uppfyllas genom att man begär offerter från flera varu- eller tjänsteleverantörer.

Alla upphandlingar som görs med understöden ska bygga på användningsändamålsvillkoret i understödsbeslutet.

Om understödstagaren själv producerar tjänsten eller varan som denne behöver är det inte fråga om upphandling. Då beaktas som godtagbara kostnader endast tjänstens eller varans faktiska produktionskostnader utan täckning.