Konkurrensutsättning av upphandlingar

Hankinnat

Understödstagaren ska utöver skyldigheten att iaktta den allmänna nationella och EU-lagstiftningen särskilt utreda och i sin verksamhet beakta eventuell skyldighet att iaktta gällande upphandlingslagstiftning (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Understödstagaren blir en upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen som är skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar med beaktande av förfaranden enligt upphandlingslagen till exempel om

1. understödstagaren uppfyller kriterierna för ett offentligrättsligt organ enligt upphandlingslagen: Understödstagaren har inrättats särskilt för att tillgodose sådana behov enligt det allmänna intresset som inte har industriell eller kommersiell karaktär, och

a) som till största delen finansieras av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen (t.ex. STEA);

eller

b) vars ledning står under kontroll av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen;

 eller

c) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen

eller

2. understödstagaren har fått understöd av en annan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen (t.ex. STEA) till ett belopp som överstiger hälften (50 %) av upphandlingens värde. 

Ovan nämnda finansiering och understöd innefattar bland annat understöd, lån, ränteunderstöd och låneborgen.

Enligt definitionen i upphandlingslagen är understödsslag som har beviljats för upphandlingar i regel riktade verksamhetsunderstöd och specialunderstöd (investerings- och projektunderstöd) då de används för upphandlingar enligt understödsbeslutet. Om understödstagaren uppfyller kriterierna för ett offentligrättsligt organ enligt punkt 1, ska även de upphandlingar som överstiger tröskelvärdena och som görs med allmänt understöd konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen.

Upphandlingar ska konkurrensutsättas som offentliga upphandlingar när deras uppskattade totalvärde utan mervärdesskatt uppfyller det tröskelvärde i eurobelopp som fastställs i upphandlingslagstiftningen. De vanligaste tröskelvärdena utan mervärdesskatt som används i upphandlingar som understöds är:

Nationella tröskelvärden:

  • 60 000 euro i varu-, tjänste- och projekteringstävlingsupphandlingar
  • 150 000 euro vid byggnadsentreprenader

EU-tröskelvärden:

  • 209 000 euro i varu-, tjänste- och projekteringstävlingsupphandlingar
  • 5 225 000 euro vid byggnadsentreprenader

Skyldighet att begära jämförande offerter

Alla upphandlingar ska utföras på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet.

Även om en upphandling inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling, förutsätter STEA att alla större upphandlingar (upphandlingsvärdet minst 20 000 euro + moms) konkurrensutsätts genom att begära jämförande offerter från olika varu- eller tjänsteleverantörer för att hålla kostnaderna på en skälig nivå. Förvarandet är inofficiellt. Om man till exempel på grund av upphandlingens karaktär är skyldig att göra upphandlingen utan jämförande offerter måste understödstagaren motivera det valda förfaringssättet. Upphandlingen kan dokumenteras till exempel i styrelsens mötesprotokoll, upphandlingspromemoria eller motsvarande dokument. Även de dokument som anknyter till offertbegäran ska förvaras omsorgsfullt, till exempel som bilaga till det organs protokoll som behandlar upphandlingsbeslutet. Om en upphandling samtidigt genomförs i separata delar ska det uppskattade värdet på samtliga delar beaktas vid beräkning av det uppskattade totalvärdet på upphandlingsavtalet.

Begäran om jämförande offerter ska uppfyllas genom att man begär offerter från flera varu- eller tjänsteleverantörer.

Alla upphandlingar som görs med understöden ska bygga på användningsändamålsvillkoret i understödsbeslutet.

Om understödstagaren själv producerar tjänsten eller varan som denne behöver är det inte fråga om upphandling. Då beaktas som godtagbara kostnader endast tjänstens eller varans faktiska produktionskostnader utan täckning.