Utbetalning av understöd

Maksatus

STEA börjar betala ut de beviljade understöden efter att understödstagaren har

  • öppnat social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut i e-tjänsten
  • meddelat sina uppdaterade bank- och kontouppgifter till STEA via e-tjänsten

Om STEA har bett om en preciserad budget för understödsobjektet är förutsättningen för utbetalningen att den preciserade budgeten har godkänts.

Sättet på vilket understödet betalas ut anges i understödsbeslutet. STEA-understöd kan betalas ut på följande sätt:

  • automatiskt (understödet betalas ut automatiskt varje kvartal)
  • betalningsplan (understödet betalas ut i enlighet med det utbetalningsschema som understödstagaren begärt via e-tjänsten)
  • utbetalningsansökan (understödstagaren ansöker om utbetalning separat för varje post i e-tjänsten och bekräftar samtidigt de kostnader som redan uppstått för den understödda verksamheten med funktionen för utredning om utgifter.

Betalningsvillkoret för det första understödet för de aktörer som för första gången får understöd är alltid utbetalningsansökan.

Allmänna understöd (Ay) och riktade verksamhetsunderstöd (Ak) betalas i regel ut automatiskt varje kvartal i fyra lika stora poster såvida inget annat anges i understödsbeslutet. Utbetalningen av understöden inleds efter att understödsbeslutet har fattats.

Projektunderstöd (C) betalas i regel ut enligt en betalningsplan.

Investeringsunderstöd (B) betalas ut utifrån utbetalningsansökan. Det har utfärdats särskilda anvisningar om behandlingen av investeringsunderstöd