Årsredovisning

Årsredovisning

Understödstagarna ska lämna in en årsredovisning om användningen av understöd till STEA. Utredningen ska omfatta ett kalenderår och den ska lämnas in till STEA före utgången av maj följande år.

Vid granskningen av årsredovisningen fäster STEA uppmärksamhet vid bland annat följande frågor:

 • allokering av de intäkter och kostnader som bokförts för understödet, huruvida kostnaderna är lagenliga och om de är ändamålsenliga, rimliga och nödvändiga
 • bokföringsmässig behandling av understöd
 • de faktiska kostnaderna för den understödda verksamheten i relation till budgeten
 • konkurrensutsättning av upphandlingar, iakttagande av upphandlingslagen, anskaffningar inom den närmaste kretsen
 • understödstagarens interna kontroll
 • revisorsberättelser, promemorior, protokoll och revisorns rapport (AUP-rapport)
 • hur verksamhets- eller årsberättelsen motsvarar den rapporterade verksamheten
 • understödstagarens ekonomiska situation

Årsredovisningen lämnas in till STEA via e-tjänsten

Årsredovisningen består av en organisations- och objektsspecifik årsredovisning (undantagna från detta är investeringsobjekt om vilka objektsspecifika årsredovisningarna inte upprättas).

Årsredovisningsuppgifterna skickas till rapporteringsskyldiga organisationer via e-tjänsten i början av året.

Bilagda till årsredovisningen ska organisationerna lämna in följande dokument till STEA:

 • verksamhetsberättelse och/eller årsberättelse
 • undertecknat bokslut
 • balansspecifikationer
 • koncernbokslut samt koncernens verksamhetsberättelse (om en sådan utarbetas frivilligt eller på grund av förpliktelser i lagen)
 • undertecknad revisionsberättelse (och/eller verksamhetsgranskningsberättelse)
 • revisorns (och/eller verksamhetsgranskarens) promemorior samt
 • revisorns rapport om användningen av understödet (AUP-rapport) - AUP-rapporten ska lämnas in om understöd har använts enligt prestationsprincipen till ett belopp om minst 200 000 euro under redovisningsperioden.