Investeringsprojekt

Investeringsprojekt

Rapporteringen om beviljade investeringsunderstöd delas in i fyra delar:

  • Utredningar av utgifter
  • Skedesspecifika utredningar
  • Årsredovisning
  • Anmälan till bostadsregistret

Utredningar av utgifter

Utredningar av utgifter gäller utbetalning av understöd. De understöd där utbetalningssättet är utbetalningsansökan betalar STEA ut i förskott och mot utredda kostnader.

Efter en förverkligad bostads- eller fastighetsaffär bör understödstagaren göra en utredning av utgifter i STEAs e-tjänst. I utredningen ska man rapportera anskaffningens kostnader. Utgångspunkten är att de godtagbara kostnaderna för bostads- och lokalanskaffningar består av bostadens/fastighetens köpeskilling och överlåtelseskatt samt små kostander för ytreparation. Som bilaga till utredningen av utgifter bör tilläggas en kopia av köpebrevet och ett intyg över betalning av överlåtelseskatt. 

Vid anskaffning av IKT eller anläggningstillgångar samt vid grundrenovering av lokaler bör man också göra utredning av utgifter. I utredningarna av utgifter rapporterar man användningen av det i förskott utbetalda understödet. Som bilaga till utredningen av utgifter bör tilläggas resultaträkning eller huvudbok, ur vilken anskaffningarnas eller projektets kostnader kan verifieras. 

Skedesspecifika utredningar

Användningen av investeringsunderstöd som beviljats för grundrenovering av lokaler delas in i planerings-, entreprenad- och slutredovisningsskeden.

Utredning i planeringsskedet

När ett understöd har beviljats tjänar understödsbeslutet som utredning i planeringsskedet. Planeringsskedet har godkänts när understödstagaren har fått ett positivt understödsbeslut.

Kostnadsberäkning för entreprenadsskedet

Kostnadsberäkningen för entreprenadsskedet gäller inledande av entreprenad, det vill säga det fysiska byggandet i ett grundrenoveringsprojekt. Kostnadsberäkningen ska ifyllas i avsnittet för Utbetalning i STEAs e-tjänst (asiointi.stea.fi). 

Till kostnadsberäkningen ska upphandlingsdokumenten samt byggnadsplanerna och ritningarna för projektet bifogas.

Byggandet får inledas efter att STEA har bekräftat de kostnader för entreprenadsskedet som godtas för understödet och godkänt utredningen i entreprenadsskedet. Samtidigt blir det möjligt att betala ut understöd i entreprenadsskedet.

Slutredovisning

I slutredovisningsskedet rapporteras de kostnader som uppkommit under byggprojektet. Slutredovisningen ska skickas till STEA i e-tjänsten så snart som möjligt efter att entreprenaden godkänts. Understödstagaren ska till slutredovisningen bifoga udrag från bokföringen under projekttiden. För projekt som pågår i flera år är det bra att göra upp en sammanfattning, vari de förverkligade totalkostnaderna framgår. 

En slutredovisning ska göras också för understöd som använts för anskaffning av stödbostäder för specialgruper, för anskaffning av lokal och i IKT- och anläggningstillgångsanskaffningar. 

Som bilaga till anskaffning av stödbostäder och/eller lokaler ska tilläggas balansspecifikationer om de erhållna bostadsaktierna eller lokalerna samt en sammanfattning av anskaffningarnas totalkostnader. 

Understödstagaren kan göra den sista fortsättningsansökan för understöd när STEA har godkänt investeringens slutredovisning och det sammanlagda beloppet beviljade statsunderstöd för projektet på basis av slutredovisningen är mindre än de godtagbara kostnader för projektet som kan täckas med statsunderstöd. 

Enkät om bostadsregister

STEA skickar med jämna mellanrum en bostadsregisterenkät till de organisationer som fått understöd för anskaffning, byggande eller ombyggnad av bostäder. Enkäten skickas per e-post till de organisationer som innehar bostäder som köpts med understödet och vilkas begränsade användningstid på 20 år fortfarande gäller. Med hjälp av enkäten kartläggs besittnings- och ägarförhållandena för inköp och huruvida det ursprungliga användningsändamålet för det beviljade understödet har uppfyllts.