Investeringsprojekt

Investeringsprojekt

Rapporteringen om beviljade investeringsunderstöd delas in i fyra delar:

  • Utredningar av utgifter
  • Skedesspecifika utredningar
  • Årsredovisning
  • Anmälan till bostadsregistret

Utredningar av utgifter

Utredningar av utgifter gäller utbetalning av understöd. De understöd där utbetalningssättet är utbetalningsansökan betalar STEA ut i förskott och mot utredda kostnader.

Utredningen görs i avsnittet för utbetalning i STEA:s e-tjänst. Till utredningen ska bifogas ett tillräckligt detaljerat utdrag ur bokföringen eller i fråga om bostäder/fastigheter köpebrevet, ett intyg över betalning av överlåtelseskatt och balansspecifikationen.

Skedesspecifika utredningar

Användningen av investeringsunderstöd som beviljats för ett ombyggnadsprojekt delas in i planerings-, entreprenad- och slutredovisningsskeden.

Utredning i planeringsskedet

När ett understöd har beviljats tjänar understödsbeslutet som utredning i planeringsskedet. Planeringsskedet har godkänts när understödstagaren har fått ett positivt understödsbeslut.

Kostnadsberäkning för entreprenadsskedet

Kostnadsberäkningen för entreprenadsskedet gäller inledande av entreprenad, det vill säga det fysiska byggandet i ett ombyggnadsprojekt. Kostnadsberäkningen ska ifyllas i avsnittet för utbetalning i STEA:s e-tjänst (asiointi.stea.fi). 

Till kostnadsberäkningen ska upphandlingsdokumenten samt byggnadsplanerna och ritningarna för projektet bifogas.

Byggandet får inledas efter att STEA har bekräftat de kostnader för entreprenadsskedet som godtas för understödet och godkänt utredningen i entreprenadsskedet. Samtidigt blir det möjligt att betala ut understöd i entreprenadsskedet.

Slutredovisning

En slutredovisning ska upprättas för alla understödsobjekt som beviljats investeringsunderstöd. I slutredovisningsskedet rapporteras de kostnader som uppkommit under byggprojektet. Slutredovisningen ska skickas till STEA i e-tjänsten så snart som möjligt efter att entreprenaden godkänts.

Understödstagaren får lämna in den sista fortsatta ansökan för investeringsobjektet efter att STEA har godkänt slutredovisningen för investeringen och när totalsumman för de statsunderstöd som beviljats för projektet utifrån godkännandet av slutredovisningen understiger de godtagbara kostnader för projektet som kan täckas med statsunderstöd.

Enkät om bostadsregister

STEA skickar med jämna mellanrum en bostadsregisterenkät till de organisationer som fått understöd för anskaffning, byggande eller ombyggnad av bostäder. Enkäten skickas per e-post till de organisationer som innehar bostäder som köpts med understödet och vilkas begränsade användningstid på 20 år fortfarande gäller. Med hjälp av enkäten kartläggs besittnings- och ägarförhållandena för inköp och huruvida det ursprungliga användningsändamålet för det beviljade understödet har uppfyllts. Den insamlade informationen införs i ett bostadsregister som STEA upprätthåller.