Investeringsprojekt

Investeringsprojekt

Om kostnader för bygg-, grundrenoverings- och ICT-projekt som genomförts med investeringsunderstöd (B-understöd) ska en slutredogörelse upprättas och lämnas in till STEA för godkännande.

En godkänd slutredogörelse utgör en förutsättning för beviljande och utbetalning av den sista understödsraten.

Även om projektets sista understödsrat har markerats i den riktgivande understödsplanen, kan den beviljas till fullt belopp endast om

  • organisationen före utgången av september har lämnat in en fortsatt ansökan via e-tjänsten till STEA och
  • skickat en behörig slutredogörelse om projektet i tillräckligt god tid (senast i början av oktober), så att man hinner behandla utredningen innan understödsförslaget färdigställs.

Specifikation av faktiska etableringsutgifter

I slutredogörelsen specificeras projektets etableringsutgifter efter hurdana delar som ingår i projekthelheten. Till slutredogörelsen ska också bifogas viktiga uppgifter relaterade till inlämning av korrekta och tillräckliga uppgifter.

Slutredogörelsen ska bygga på bokföringen under byggtiden och den ska enkelt kunna jämföras med huvudboken för projektets bokföring eller balansräkningen för byggtiden.

Slutredogörelse för etableringsutgifterna

Slutredogörelse för anskaffningsutgifterna