Rapport av verksamhetens resultat

Resultatrapporten

En resultatrapport om verksamhet som förverkligas med allmänt understöd, riktat verksamhetsuderstöd och projektunderstöd ska göras årligen. Resultatrapporten görs separat för understödstagarens varje understödsobjekt.

Resultatrapporten ska lämnas in till STEA via e-tjänsten i mars. Rapportens extakta returdatum publiceras årligen på STEAs webbsida. 

Resultatrapporten förnyades år 2021

De understödstagare som fått STEA-understöd år 2020 rapporterar om den understödda verksamhetens resultat med den nya resultatrapporten för förstå gången år 2021. Sammanlagt 852 organisationer returnerade en resultatrapport för sammanlagt 1832 understödsobjekt till STEA inom den utsatta tiden 5.3.2021. 

STEA har systematiskt och under hela rapporteringstiden samlat in respons på hur det gått att fylla i den nya rapporteringsblanketten. STEA går igenom responsen under våren 2021. På basis av responsen och erfarenheterna i den kontinuerliga rapporteringens pilotförsök görs de behövliga ändringarna i resultatrapportens ifyllnadsanvisning. I fortsättningen kommer en del av uppgifterna på resultatrapporten att vara förhandsifyllda, eftersom uppgifterna som uppgetts i understödsansökan för år 2021 automatiskt kommer att flyttas till rapporteringsblanektten. 

Utvärderingen av resultat förnyas

I samband med reformen av resultatrapporteringen har också STEAs utvärderingspraxis förnyats. 

I fortsättningen kommer de objektsspecifika resultatrapporterna att vara grunden för utvärderingen av organisationshelheternas resultat och samhällelliga effekter. Från och med år 2021 väljer STEA årligen ut ca 300 organisationer som på basis av sitt verksamhetsområde eller målgrupp kan utvärderas som en helhet. Dessa organisationer får en inbjudan till ett tillfälle för samskapande. Dessa tillfällen utnyttjas vid uppgörandet av resultatöversikterna som kretsar kring organisationshelheternas resultat och effekter. 

De första resultatöversikterna publiceras i slutet av år 2021 på STEAs webbsidor och är fritt tillgängliga för alla. 

För understödstagarna innebär förändringen att STEA inte längre skickas detaljerad respons på varje levererade resultatrapport. Istället kallas aktörerna till att utvärdera och utveckla verksamhetens tillsammans som organisationshelheter. 

Varje organisation som får understöd kommer att ha möjlighet att delta i tillfällena för samskapande och resultatöversikter i tre års cykler. 

År 2021 omfattas följande organisationer av resultatutvärderingen:

  • pensionärsorganisationer
  • boende- och serviceorganisationer för äldre
  • övriga funktionella organisationer för äldre
  • organisationer för personer med rörelsehinder
  • organisationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • organisationer för neurologiska sjukdomar
  • funktionella organisationer för unga
  • boendeorganisationer för unga
  • organisationer för inlärningssvårigheter

En lista på organisationshelheterna som omfattas av resultatutvärderingen år 2021 och vilka aktörer som hör till helheterna har publicerats i materialbanken på STEAs webbsida (på finska). 

Reformens andra fas

Den andra fasen i resultatrapporteringens reform inleddes i februari 2021 med två pilotförsök som förverkligas som ett samarbete mellan STEA och organisationerna. 

Det första försöket hänför sig till förändringen av sättet man rapporterar på: från att rapportera med en årlig rapport förflyttas organisationerna till ett informationsunderlag som kontinuerligt kan användas. Understödstagaren kan mata in viktiga uppgifter och nyckeltal om sin verksamhet till exempel månatligen. De rapporterade uppgifterna bildar automatiskt en sammanfattad rapport i slutet av året. Organisationen kan kontrollera och komplettera den sammanfattade rapporten och lämna in den till STEA inom utsatt tid. 

I det andra försöket letar man efter lämpliga, gemensamma mätare för att påvisa verksamhetens resultat. 

Ungefär 160 organisationer som får STEA-understöd deltar i försöken under år 2021. STEA informerar om försökens resultat i augusti-september 2021.