Rapport av verksamhetens resultat

Utredning om resultat och effekter

Rapportering av resultat från verksamhet som finansieras med STEA-understöd förnyas. Förflyttningen till det nya rapporteringssystemet sker år 2021. Den nya rapporten om verksamhetens resultat kommer att ersätta rapporterna och utredningarna som varit i bruk tidigare, det vill säga mellanrapporter, slutrapporter och utredningen om resultat och effekter.

En resultatrapport om verksamhet som förverkligas med allmänt understöd, riktat verksamhetsuderstöd och projektunderstöd ska göras årligen. Resultatrapporten görs separat för understödstagarens varje understödsobjekt.

STEA skickar resultatrapportuppgifterna till de understödstagare som rapporteringen gäller i e-tjänsten den 14 januari 2021. Resultatrapporten ska fyllas i och skickas till STEA senast den 5 mars 2021 kl. 16.15. 

Bilagor kan inte fogas till resultatrapporten. Till resultatrapporten ska inte heller fogas länkar till webbsidor eller utomstående webbtjänster. 

Resultatrapporterna är i regel offentliga handlingar, så i rapporten ska man inte skriva ut känsliga personuppgifter om t.ex. understödsobjektets arbetstagare i onödan.

De uppgifter som beskrivs i resultatrapporten ska kunna verifieras och de bör basera sig på uppfölj-ningsuppgifter. I rapporten ska anges om de uppföljningsuppgifter som presenteras baserar sig på insamlad information, urval eller uppskattning. I resultatrapporten ska endast den verksamhet och de resultat som genomförts med understödet för understödsobjektet i fråga rapporteras, inte organisationens verksamhet i sin helhet. 

Du kan bekanta dig med ifyllandet av resultatrapporten med hjälp av anvisningen som publicerats på STEA:s YouTube-kanal.  

Hur utvärderas verksamhetens resultat?

Understödstagaren bör utvärdera den understödda verksamhetens resultat regelbundet och planenligt. Uppföljning och utvärdering av den understödda verksamheten bör ordnas så att det på ett tillförlitligt sätt går att säkerställa att understödet har använts på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Utvärderingen baserar sig bland annat på

• hur resultatrik verksamheten är i förhållande till de mål och resurser som presenterats i understödsansökan

• hur väl man har nått målgruppen

• hur resultatrik verksamheten är i förhållande till annan motsvarande understödd verksamhet.

Redan i samband med ansökan av understöd bör understödstagaren planera

• av vem information samlas in

• hur informationen samlas in

• hur informationen utnyttjas vid planering och utveckling av verksamheten

• tidtabellen för informationsinsamlingen