Rapport av verksamhetens resultat

Utredning om resultat och effekter

Rapportering av resultat från verksamhet som finansieras med STEA-understöd förnyas. Förflyttningen till det nya rapporteringssystemet sker år 2021, då alla organisationer som får STEA-understöd rapporterar om resultat från verksamheten år 2020. Den nya rapporten om verksamhetens resultat kommer att ersätta rapporterna och utredningarna som varit i bruk tidigare, det vill säga mellanrapporter, slutrapporter och utredningen om resultat och effekter.

STEA publicerar en botten för den nya rapporten på sin webbsida i augusti 2020. Utbildningar i anslutning till rapportering anordnas för understödstagare under hösten 2020. På hösten publiceras också närmare anvisningar och tidtabellen för rapporteringen om år 2020. Målet med förnyelsen är att ännu bättre än tidigare få fram resultaten från den verksamhet som organisationerna förverkligar med STEA-understöd, det vill säga hur verksamhetens målgrupp har dragit nytta av verksamheten som finansieras med understöd.

I och med förnyelsen utvidgas rapporteringen av verksamhetens resultat till att gälla all verksamhet som finansieras med STEA-understöd. Dessutom blir rapporteringen mer regelbunden. Redan nu rapporterar alla understödstagare om användning av understöd årligen i årsredovisningen. Även rapportering av verksamhetens resultat kommer i fortsättningen att ske årligen.

Hur utvärderas verksamhetens resultat?

Understödstagaren bör utvärdera den understödda verksamhetens resultat regelbundet och planenligt. Uppföljning och utvärdering av den understödda verksamheten bör ordnas så att det på ett tillförlitligt sätt går att säkerställa att understödet har använts på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Utvärderingen baserar sig bland annat på

• hur resultatrik verksamheten är i förhållande till de mål och resurser som presenterats i understödsansökan

• hur väl man har nått målgruppen

• hur resultatrik verksamheten är i förhållande till annan motsvarande understödd verksamhet.

Redan i samband med ansökan av understöd bör understödstagaren planera

• av vem information samlas in

• hur informationen samlas in

• hur informationen utnyttjas vid planering och utveckling av verksamheten

• tidtabellen för informationsinsamlingen

Utredning om resultat och effekter

Verksamhet som förverkligas med riktat verksamhetsunderstöd rapporteras från och med år 2021 i det nya rapporteringssystemet.

År 2020 gällde utredningen om resultat och effekter ungefär 300 understödsobjekt. De organisationer som levererat utredningen om resultat och effekter får respons av STEA till e-tjänsten inom loppet av augusti månad.

Mellanrapport

Verksamhet som förverkligas med projektunderstöd rapporteras från och med år 2021 i det nya rapporteringssystemet.

År 2020 gällde skyldigheten att leverera en mellanrapport ungefär 250 projekt.

Slutrapport

Den nya rapporteringen av verksamhetens resultat ersätter också projektens slutrapport. De aktörer som har fått understöd och som redan har en slutrapportuppgift i e-tjänsten, levererar slutrapporten till STEA inom den tid som är utsatt i e-tjänsten. Om projektets slutrapport inte finns i e-tjänstens Uppgifter, bör projektet leverera en ny rapport om verksamhetens resultat år 2021.