Tilläggsinformation om responsen på utredningarna om resultat och effekter 2020

TVS palaute 2020 sv

De organisationer som har lämnat in en utredning om resultat och effekter våren 2020 har den 27 augusti fått respons på utredningen till e-tjänsten. 

I responsen har följande alternativ av utvärdering av resultat använts:

a. På basis av rapporten är resultaten utmärkta. 
b. På basis av rapporten är verksamhetens resultat på en god nivå. 
c.  På basis av rapporten är verksamhetens resultat tillräckliga. 
d. På basis av rapporten är verksamhetens resultat delvis tillräckliga.
e. På basis av rapporten är verksamhetens resultat otillräckliga. 
f. På basis av rapporten går det inte att utvärdera verksamhetens resultat.  

 Vad betyder responsen ovan? 

 Bedömningen av verksamhetens resultat baserar sig på minst en, oftast flera av de nedan nämnda faktorerna.

a. På basis av rapporten är resultaten utmärkta. 

 • De uppställda målen har överskridits. 
 • Resultaten är utmärkta i förhållande till understödsnivån.
 • Målgruppen har nåtts över förväntningarna och den nytta som målgruppen haft av verksamheten har verifierats. 
 • Understödstagaren är förmögen att utvärdera sin egen verksamhet, verksamhetens utvecklingsriktningar och tyngdpunkter. 
 • Uppföljningsinformation samlas in mångsidigt och regelbundet. Uppnåendet av mål har utvärderats och verksamheten har utvecklats på basis av uppföljningsinformationen. 

b. På basis av rapporten är verksamhetens resultat på en god nivå.

 • De uppställda målen har uppnåtts och de har verifierats med uppföljningsinformation. 
 • Resultaten är goda i förhållande till understödsnivån. 
 • Målgruppen har nåtts bra och den nytta som målgruppen haft av verksamheten har verifierats.
 •  Uppföljningsinformation samlas in regelbundet och informationen har använts för att utveckla verksamheten och verifiera verksamhetens resultat. 

c. På basis av rapporten är verksamhetens resultat tillräckliga.

 • Uppställda mål har uppnåtts. 
 • Resultaten är tillräckliga i förhållande till understödsnivån. 
 • Målgruppen har nåtts tillräckligt bra och den nytta som målgruppen har haft av verksamheten har påvisats på en tillräcklig nivå. 
 • Uppföljningsinformation har samlats in om verksamheten och informationen har använts för att utveckla verksamheten och/eller verifiera verksamhetens resultat. 

d. På basis av rapporten är verksamhetens resultat delvis tillräckliga.
 Denna bedömning har specificerats genom att berätta vilken verksamhet som haft tillräckliga eller otillräckliga resultat. Till exempel: 

 • Resultat har påvisats i mål x och y, men inte när det gäller målen w, z eller q. 
 • Resultaten är tillräckliga när det gäller målen x och y, men otillräckliga när det gäller målen w, z och q. 
 • Resultaten är tillräckliga, men resultaten är inte till alla delar i linje med de uppställda målen. Till exempel resultatet av mål x motsvarar inte de uppställda målen. 
 • Målen som ställts upp för verksamheten / uppställda mål har uppnåtts men eftersom de till sin karaktär beskriver verksamhet, framgår det inte tydligt / tillräckligt ur resultaten den nytta som målgruppen har haft av verksamheten. 

e. På basis av rapporten är verksamhetens resultat otillräckliga. 

 • Resultat har inte påvisats eller presentationen av resultaten är bristfällig och baserar sig inte på insamlad uppföljningsinformation. 
 • Resultaten är otillräckliga i förhållande till understödsnivån.
 • Uppföljningsinformation har inte samlats in tillräckligt för att påvisa uppnådda resultat.
 • Målgruppen har inte nåtts tillräckligt bra i förhållande till understödsnivån och/eller de uppställda målen. 

f. På basis av rapporten går det inte att utvärdera verksamhetens resultat 
I rapporten lyfts inte tillräckligt bra fram hur uppnåendet av de uppställda målen har avancerat.  
Rapporten är knapp och/eller bristfälligt ifylld och på basis av den kan man inte skapa en uppfattning om verksamhetens resultat.

 • Uppföljningsinformation har inte samlats in.
 • De ställda frågorna i rapporten har inte besvarats. 
 • Verksamhetens kontakt till de uppställda målen framgår inte ur rapporten. 
 • Ur rapporten framgår inte vem som har deltagit i verksamheten, hur många som har deltagit eller vilken nytta deltagarna har haft av verksamheten.  

Ofta ställda frågor: 

 F: Om det i responsen konstateras att resultaten är otillräckliga, betyder det att man inte kan få fortsatt understöd?

S: STEA gör en bedömning av verksamhetens resultat på basis av rapporten så det är viktigt att fylla i rapporten omsorgsfullt. STEAs uppgift är att stöda medborgarorganisationsverksamhet som har resultat. Därför är det mycket viktigt att påvisa verksamhetens resultat. Bedömningen av verksamhetens resultat beaktas vid beredning av understödsförslaget. Beslutet om fortsatt understöd påverkas även av andra faktorer, bland annat verksamhetens påvisade resultat, verksamhetens samhälleliga/regionala behov, understödsansökan och det tillgängliga understödsbelopp i euro som STEA har att dela ut. 

F: Vad betyder att det uppställda målet beskriver verksamheten? 
S: Det betyder att det uppställda målet beskriver verksamheten som förverkligas, inte den förändring som eftersträvas och/eller den nytta som målgruppen förväntas få av verksamheten. 


F: Om utvärderingen av verksamhetens resultat är bristfällig eller om resultaten är otillräckliga, hur vet organisationen vad man ska ändra på? 

S: Det lönar sig att bekanta sig med beskrivningen av vad bedömningen av resultat baseras sig på (se ovan). Dessutom lönar det sig att återgå till STEAs understödsguide och kontrollera om ni har fungerat i enlighet med den bland annat i fråga om insamling av uppföljningsinformation och hur informationen används och utnyttjas. STEA kommer att senare i höst publicera webbutbildningar kring uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat.