Utredning om resultat och effekter

URE intro

STEA har ett lagstadgat uppdrag att övervaka att understöden används på behörigt sätt samt att utvärdera resultaten och effekterna av den understödda verksamheten. Med det garanterar man att understöden används lagenligt och i enlighet med understödsbesluten för verksamhet som gagnar samhället och dess medlemmar

Utredning om resultat och effekter

För verksamhet som bedrivits med ett riktat verksamhetsunderstöd (Ak-understöd) ska en utredning om resultat och effekter (URE) lämnas in till STEA på begäran.

Under 2019 har STEA begärt utredning om resultat och effekter för cirka 300 Ak-understödsobjekt.

Om det begärs en utredning om flera understödsobjekt vid en och samma organisation, ska en separat URE-rapport upprättas för varje objekt.

STEA skickar skriftlig respons med poäng till alla som skickat in en utredning om resultat och effekter. Grunderna för poängsättning av rapporteringen har publicerats i avsnittet Anvisningar och guider för användning och rapportering av understöd i materialbanken, där du även hittar ifyllnadsanvisningar för utredningen om resultat och effekter.

Hur ska resultaten utvärderas?

Understödstagaren ska utvärdera den understödda verksamhetens resultat regelbundet och planenligt. Uppföljningen och utvärderingen av den understödda verksamheten ska ordnas så att man på ett tillförlitligt sätt kan utvärdera hur resultatrikt och ändamålsenligt understödet använts.

Utvärderingsgrunder är bland annat följande:

  • Hur resultatrik verksamheten är i relation till de i ansökan angivna målen och resurserna.
  • Hur bra målgruppen har nåtts.
  • Hur resultatrik verksamheten är i relation till annan motsvarande verksamhet som understöds.

Understödstagaren ska redan i samband med ansökan planera:

  • vem man ska samla in information från
  • hur informationen ska samlas in och
  • hur informationen ska användas i planeringen och utvecklingen av verksamheten
  • ett tidsschema för informationsinsamlingen.