Utredning om resultat och effekter

URE intro

STEA har ett lagstadgat uppdrag att övervaka att understöden används på behörigt sätt samt att utvärdera resultaten och effekterna av den understödda verksamheten. Med det garanterar man att understöden används lagenligt och i enlighet med understödsbesluten för verksamhet som gagnar samhället och dess medlemmar

Utredning om resultat och effekter

STEA följer upp och utvärderar hur resultatrik och ändamålsenlig användningen av understöden är och effekterna av den understödda verksamheten för verksamhetens målgrupp.

Understödstagaren ska ordna uppföljning och utvärdering av den understödda verksamheten så att man på ett tillförlitligt sätt kan följa upp hur resultatrik användningen av understödet är och dess ändamålsenlighet. Insamlingen av information om verksamheten ska vara regelbunden och planmässig. Understödstagaren ska planera:

  • ett tidsschema för informationsinsamlingen,
  • vem man samlar in information från,
  • hur informationen samlas in och
  • hur informationen utnyttjas i verksamheten.

För verksamhet förverkligad med hjälp av riktade verksamhetsunderstöd (Ak) ska en utredning om resultat och effekter (URE) på begäran lämnas in till STEA.

År 2019 begär STEA in en utredning om resultat och effekter av cirka 300 Ak-understödsobjekt.

STEA skickar under december 2018 URE-uppgifterna till de rapporteringsskyldiga organisationerna via e-tjänsten (asiointi.stea.fi). URE-rapporten ska returneras ifylld till STEA via e-tjänsten senast måndagen den 1 april 2019.

Om det begärs en utredning om flera understödsobjekt vid en och samma organisation, ska en separat URE-rapport upprättas för varje objekt.

Senast vid utgången av augusti 2019 skickar STEA skriftlig respons och poängantalet till alla som skickat in utredningen om resultat och effekter. Grunderna till poängsättningen av rapporteringen har publicerats i avsnittet Anvisningar och guider för användning och rapportering om understöd i materialbanken, där du även hittar anvisningar om hur man fyller i utredningen om resultat och effekter.