Fördelarna med understödsverksamhet framlyfta

Fördelarna med understödsverksamhet framlyfta

Årligen mottar STEA fler än 2 500 ansökningar om understöd. Ungefär en tredjedel av dem får avslag på understödsansökan. I den årliga prövningen av understöd är det allt viktigare att rikta understöden till verksamheter i vilka understödsmedlen används effektivt och genomskinligt, och där nyttan för samhället också kan verifieras.

STEAs utvärderings- och utvecklingsteam hjälper och stödjer organisationer med insamlingen av utvärderingsinformation och analyseringen av den insamlade informationen.

STEA utnyttjar den insamlade informationen i utvecklingen av sin egen understödsverksamhet. Mest gagnar insamlingen av uppföljningsinformation dock organisationerna själva när den insamlade informationen bedöms och utnyttjas för att utveckla verksamheten.

För att möjliggöra fungerande och omfattande utvärdering ska organisationer som får STEA-understöd:

  • sätta upp konkreta mål för sin verksamhet. STEA bedömer organisationsverksamhetens resultat och effekter i första hand i relation till de mål som anges i understödsansökan.
  • upprätta en utvärderingsplan: hur utvärderingsinformationen ska samlas in och hur informationen ska utnyttjas samt utse en person som är ansvarig för utvärderingen.
  • samla in väsentlig statistik med tanke på den egna verksamhetens mängd och omfattning, till exempel antalet personer som deltagit i verksamheten, verksamhetens omfattning, antalet organiserade kamratgrupper m.m.
  • samla in respons på och åsikter om verksamhetens innehåll och hur den har genomförts, åstadkomna resultat och effekter samt utvecklingsbehov som hänför sig till verksamheten från 1) medarbetare (= självutvärdering), 2) dem som deltagit i verksamheten (målgruppen), 3) de viktigaste samarbetspartnerna samt 4) volontärer (såvida volontärer deltar i verksamheten).
  • sammanställa utvärderingsinformationen och rapportera den i enlighet med anvisningarna
  • utnyttja den insamlade informationen för att utveckla den egna verksamheten.

Organisationerna bestämmer själva hur de samlar in den nödvändiga informationen. Viktigt är att man på ett enkelt och fördelaktigt sätt samlar in väsentlig information med tanke på den egna verksamheten.