Strategi

STEAs strategi

STEAs strategi

Strategin styr STEAs verksamhet

Strategin ger riktlinjer för STEAs verksamhet samt för huruvdana mål som borde styra STEAs understödsverksamhet som helhet i framtiden.

Understödsverksamhetens strategiska mål är:

Likabehandling

Den understödda verksamheten ökar jämställdheten och delaktigheten med hänsyn till livssituation och bakgrund samt minskar ojämlikhet. 

Möten

Den understödda verksamheten stärker gemenskapen och toleransen, främjar möten mellan olika människor och skapar ömsesidig förståelse. 

Resurser

Den understödda verksamheten stärker människors resurser samt hjälper till med att ta hand om sig själv, varandra och miljön. 

Vår uppgift:

STEA bär ansvar för att Veikkaus intäkter används till medborgarorganisationers resultatrika verksamhet. 

STEAs värderingar och hur de syns i vår verksamhet:

Rättvisa

Vi är objektiva och tar hänsyn till aktörers olika behov och kunskaper. Våra verksamhetssätt är offentliga. 

Öppenhet

Våra verksamhetssätt är förutsägbara. Vi är öppna för nya sätt att göra saker på. 

Samarbete

Vi samarbetar och utnyttjar allas kunskap. Vi lyfter fram den understödda verksamhetens resultat tillsammans. 

STEA utvecklar sin verksamhet:

  • vi fungerar enhetligt och förutsägbart
  • vi utnyttjar allt mera information från verksamhetsomgivningen när vi gör vårt understödsförslag
  • vi definierar allt noggrannare hur STEA-understöden riktas