Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas på Social- och hälsoorganisationernas under-stödscentrals (STEA) webbplats, vilka bristerna i tillgängligheten på webb-platsen är och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. 

STEA ansvarar för denna webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats uppfyller i huvudsak de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1).

Vi har gjort en lista på det innehåll och de funktioner på webbplatsen som inte ännu uppfyller tillgänglighetskriterierna enligt WCAG 2.1 AA-nivå.

Vi strävar till att korrigera nedan nämnda brister och fel senast 30.6.2021:

  • WCAG 1.4.3 Webbplatsen uppfyller inte till fullo de uppställda kontrastkri-terierna

Övrigt att beakta:

På webbsidan har publicerats dokument och publikationer i pdf-format eller olika Office-programformat. Filer som är publicerade före september 2019 är inte till alla delar tillgängliga. Det fattas till exempel alternativa bild-texter i filerna och bildernas informativa textinnehåll har inte alltid uppgetts i textformat i filerna. Filerna görs tillgängliga anefter att de uppdateras.

Har du observerat några ytterliga brister i tillgängligheten?

Om du lägger märke till problem som inte har beskrivits på denna sida, meddela oss så korrigerar vi dem.

Meddela tillgänglighetsproblem per e-post till adressen viestinta.stea(at)stm.fi.

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av till-gänglighetskraven. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvalt-ningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Tillgänglighetskrav - e-tjänst

E-mail: Vebbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer (växel): 0295 016 000

Hur har tillgängligheten testats?

Detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på en tredje parts bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller de krav som anges i lagen.

Webbplatsen har publicerats 2.1.2017.
Detta utlåtande har upprättats 9.11.2020.
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)