Sisältöjulkaisija

null Avustustoiminnalla vastataan järjestötoiminnan ajankohtaisiin haasteisiin

Avustustoiminnalla vastataan järjestötoiminnan ajankohtaisiin haasteisiin

Uusien STEA-avustusten haku avataan pian. Vuoden 2022 avustuksissa painotamme ajankohtaisia teemoja: sote-uudistusta, koronapandemian vaikutuksia ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Myös suosittu Paikka auki -avustusohjelma saa jatkoa.

Viimeinen avustusehdotus vuodelle 2021 on juuri valmistunut, kun vuoden 2022 avustusehdotuksen valmistelu jo alkaa hakuilmoituksen julkaisulla. STEAn strategian valmistumisen yhteydessä päätimme, että julkaisemme jatkossa myös vuosittaiset avustusten painotukset, joihin erityisesti toivomme uusia avauksia järjestöiltä. 

Painotuksia valmistellaan STEAssa kuullen mm. sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasiain neuvottelukuntaa, järjestöjä, STM:n hallinnonalan eri asiantuntijoita ja ministeriä. Vuonna 2020 käynnistimme STEAssa tulevaisuustyöskentelyn, jonka yhteydessä kysyimme näkemyksiä myös avustuksen saajilta. 

Eri tavoilla kerättyä toimintaympäristötietoa hyödynnämme laajasti STEA-avustusten vuosittaisia painotuksia laatiessamme.

Painotukset auttavat suuntaamaan avustuksia ajankohtaisiin teemoihin

Painotusten teemat voivat liittyä niin uusiin hakemuksiin kuin jatkohakemuksiinkin. Vuoden 2022 STEA-avustuksissa on kolme painotusta, joista ensimmäinen on tuttu myös edellisiltä vuosilta:

  • Järjestöjen yhteistyön vahvistaminen julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa. 

Sote-uudistus on merkittävä ja pitkäkestoinen muutos sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristössä. Uudistus haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

STEAn avustuksilla vahvistetaan järjestöjen valtakunnallista sote-muutostukea (linkki Innokylään). Avustuksen saajina ovat SOSTE ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry. Osa avustuksesta delegoidaan edelleen alueellisille toimijoille. 

Järjestöjen valtakunnallisen sote-muutostuen rinnalle ei ole mielekästä perustaa päällekkäisiä rakenteita, mutta muihin yhteistyön vahvistamisen muotoihin on mahdollista hakea avustusta.

Sote-uudistus voi näyttäytyä järjestöille eri tavalla eri alueilla esimerkiksi alueen rakenteesta ja alueen järjestöjen organisoitumistavasta riippuen. Yhteistyön vahvistaminen voi tarkoittaa esimerkiksi tietyn kohderyhmän tarvitseman tuen edistämistä niin, että palvelupolkuja rakentuu julkisen sektorin ja järjestölähtöisen työn välille. Yhteistyö tulee aina todentaa avustushakemuksessa. 

Toinen painotus on

  • koronakriisin seurauksena haavoittuvimpien ihmisten tukeminen 

Se liittyy vallitsevaan tilanteeseen, jonka seurauksia emme kaikkia vielä osaa ennakoida, mutta jonka vaikutukset ovat jo laajasti nähtävissä. Jo aiemmin vaikeassa asemassa olleet ihmiset ovat joutuneet pandemian vuoksi entistä vaikeampaan tilanteeseen. Toisaalta koronakriisi on tuonut tukea tarvitsevien piiriin myös uusia kohderyhmiä.

THL toteuttaa koronapandemian aikana jatkuvaa seurantaa pandemian ja rajoitustoimien vaikutuksista yhteiskuntaan. Seuraamme STEAssa tarkoin myös jatkuvasti päivittyviä muita tietolähteitä ja asiantuntijanäkemyksiä.  

Tulevaisuuskyselyssämme nousi yhtenä tulevaisuuden kehittämiskohteena vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Koronapandemia toi etenkin alkuvaiheessaan positiivisena ilmiönä esiin ihmisten auttamisenhalun, joka näkyi niin spontaanina naapuriapuna kuin myös lisääntyneenä kiinnostuksena järjestötoimintaa kohtaan. Järjestöjen uudenlaiset osallistumismuodot voivat tuoda myös vapaaehtoistoimintaan uusia ulottuvuuksia.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ei aina vaadi uusia hankkeita, vaan vapaaehtoistoimintaa kehitetään myös olemassa olevissa toiminnoissa. Vireää ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa pyritään edistämään vuoden 2022 STEA-avustusten kolmannella painotuksella:

  • järjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen osallistumismahdollisuuksia ja -muotoja uudistamalla siten, että osallistuminen on mahdollista ja mielekästä elämäntilanteesta riippumatta mahdollisimman monelle.  

Paikka auki –avustusohjelma saa jatkoa

Suosittu Paikka auki –avustusohjelma saa jatkoa vuonna 2022. Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien nuorten työllistämiseen on mahdollista hakea uutta avustusta toukokuun haussa.

Avustusohjelmasta saadut tulokset Paikka auki -työntekijöiden työllistymisen jatkopolkujen löytymisestä ovat erittäin lupaavia. Koronakriisi on heikentänyt nuorten ja osatyökykyisten työllistymistilannetta entisestään, joten ohjelmalle on edelleen vahva yhteiskunnallinen tilaus.

Lisätietoja Paikka auki -ohjelmasta STEAn verkkosivuilla

Hakuohjeisiin kannattaa tutustua huolella

Painotuksissa olevien teemojen lisäksi avustusta voidaan luonnollisesti hakea kaikkiin arpajaislaissa mainittuihin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen tarkoituksiin. Jo avustuksen hakua suunnitellessa on hakuilmoituksen lisäksi hyvä tutustua päivitettyyn avustusoppaaseen ja muihin hakemiseen liittyviin ohjeisiin. Uuden hankehakemuslomakkeen rakennetta ja täyttöä esittelevä ohjevideo kannattaa myös katsoa.

Hakuilmoitus STEAn verkkosivuilla
Avustusopas aineistopankissa
Hakemuksen täyttöohjevideo YouTubessa

Me STEAssa jäämme odottamaan innolla laadukkaita avustushakemuksia, joiden avulla järjestöissä vastataan ajankohtaisiin haasteisiin ja saadaan aikaan hyviä tuloksia suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

22.3.2021

Sini Seemer
Sini Seemer Erityisasiantuntija