Sisältöjulkaisija

null STEA-avustukset 2021 - hakuilmoitus (jatkoavustusten haku)

STEA-avustukset 2021 - hakuilmoitus (jatkoavustusten haku)

16.6.2020

Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Avustuksia myönnetään valtion talousarvion momentilta 33.90.50. Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta.

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina, kohdennettuina toiminta-avustuksina, hankeavustuksina ja investointiavustuksina. Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi.

Jos toimintaa halutaan jatkaa avustuksella, tulee sille hakea jatkoavustusta STEAn verkkoasioinnissa hakuaikojen puitteissa elo-syyskuussa.

Hakuaika

Vuodelle 2021 myönnettävien jatkoavustusten hakuaika alkaa 10.8.2020 ja päättyy 30.9.2020 klo 16:15.

Myönnettävien avustusten määrä

Vuodelle 2021 myönnettäviin avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 360 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. STEAn 16.9. julkaisema tiedote hallituksen talousarvioesityksestä.  

Avustuspäätös

STEA valmistelee avustushakemusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen, joka julkaistaan sivulla avustukset.stea.fi joulukuussa 2020. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi–helmikuussa 2021. Kaikille avustusta hakeneille lähetetään avustusehdotus ja avustuspäätös verkkoasiointiin.

Avustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvät säädökset:

Arpajaislaki (1047/2001)

Valtionavustuslaki (688/2001)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016)

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet:

 • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden

 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä

 • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Vuonna 2021 STEA- avustuksissa painotetaan erityisesti

 • järjestöjen yhteistyön vahvistamista julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa.

 • osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma, uusien avustusten hakuaika päättynyt 1.6.2020)

Avustettavaa toimintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota:

 • toimintaympäristön kartoittamiseen ja toimintaympäristön muutostarpeiden tunnistamiseen

 • kohderyhmän osallistamiseen toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen

 • toiminnan vaivattomaan tavoitettavuuteen ja avoimen osallistumisen mahdollistamiseen

 • toiminnan tavoitteellisuuteen ja konkreettisten tavoitteiden asettamiseen

 • toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen

 • yhteistyömahdollisuuksiin muiden toimijoiden kanssa

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustukset jaetaan neljään avustuskokonaisuuteen:

1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2. Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa.

4. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa: asiointi.stea.fi.

STEA toimittaa jatkoavustushakemuslomakkeet verkkoasioinnin Avustuksen haku -osioon hakuajan alkaessa.

Ohjeita avustusten hakuun on julkaistu verkkosivulla www.stea.fi:

Tutustu myös:

Valtionavustuksen myöntämisen yleiset ja erityiset edellytykset (valtionavustuslain 7§ 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

(Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 4 §):

 • avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan määräysvallassa olevien taikka hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen;

 • avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus huomioon ottaen;

 • haettaessa investointiavustusta tai hankeavustusta on esitetty riittävä selvitys hankkeen toiminnallisesta tai teknisestä suunnitelmasta sekä avustuksen saajan edellytyksistä rahoittaa hankkeen omarahoitusosuus ja käyttökulut; ja

 • avustus kohdistuu avustustoiminnalle määriteltyihin avustuskokonaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset tai valtioneuvoston asetuksen erityiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty verkkoasioinnissa 30.9. klo 16.15 mennessä.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, ja avustuksen hakija on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä.

Avustuksen käyttöön liittyvät ehdot ja rajoitukset

Avustuslajikohtaiset avustuksen käytön yleisehdot ja rajoitukset:

Muuta huomioitavaa:

 • Avustusta ei voida myöntää toimintaan, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin. Yleisellä järjestämisvastuulla tarkoitetaan palveluita, jotka kunnan on järjestettävä varaamiensa määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa. Erityisellä järjestämisvastuulla tarkoitetaan subjektiivisten oikeuksien perusteella järjestettävää palvelua, mikä merkitsee henkilön oikeutta saada tietty palvelu, jos hän täyttää laissa säädetyt edellytykset oikeuden saamiseksi.
 • Avustusta ei voida myöntää toimintoihin, joita kirkko tai muu uskonnollinen yhdyskunta harjoittaa lakisääteisesti tai muutoin ilmeisen hengellisessä tarkoituksessa. Kohderyhmien ei saa edellyttää osallistuvan uskonnolliseen toimintaan. Avustuksen saajan mahdollinen uskonnollinen toiminta tulee eriyttää avustuksella tehdystä toiminnasta taloudellisesti ja toiminnallisesti.
 • Erilaisiin kansalaisjärjestöjen toimintamuotoihin saattaa myös liittyä linjauksia siitä, mitä osia toiminnan kuluista voi tai ei voi kattaa STEA-avustuksella. Toimintoihin liittyvät linjaukset on julkaistu STEAn verkkosivuilla.

Lisätietoja

STEAn erityisasiantuntijat neuvovat ja auttavat avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä. Tarkemmat yhteystiedot on julkaistu STEAn verkkosivujen Henkilöhakemistossa. Vuonna 2020 avustusta saaville järjestöille on nimetty oma yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden tiedot on koottu STEAn verkkosivujen aineistopankissa olevaan Excel-listaan.

päivitetty 16.9.2020 – Päivitetty tieto myönnettävien avustusten määrästä.