Sisältöjulkaisija

null Toiminnan tulokset esiin yhdessä

Toiminnan tulokset esiin yhdessä

Avustusta saavien järjestöjen toiminnan tulosten raportointi uudistuu ensi vuonna. Samalla uudistamme STEAssa omia tulosten arviointikäytäntöjämme.

Avustusten käyttöön ja myöntämiseen kohdistuu vähenevien avustusmäärärahojen takia entistä enemmän huomiota. Myös avustuksilla rahoitetun toiminnan laajempia tuloksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia on nyt erityisen tärkeää tuoda esiin. Tähän tähtäämme sekä tuloksellisuusraportoinnin että oman arviointikäytäntömme uudistuksella. 

Yksittäisten kohteiden tarkastelusta kokonaisuuksien arviointiin

Kun tähän asti toiminnan tuloksista on raportoinut vuosittain porrastetusti vain osa kohteista, olemme tulosten arvioinnissakin keskittyneet yksittäisiin avustuskohteisiin. 

Raportointiuudistuksen myötä saamme ensi vuonna lähes 1900 tuloksellisuusraporttia, jolloin voimme ensimmäistä kertaa myös omassa arviointitoiminnassamme tarkastella avustustoiminnan tuloksia laajempina kokonaisuuksina. 

Käytännössä avustuksen saajille muutos tarkoittaa sitä, että jokaisesta toimitetusta tuloksellisuusraportista ei jatkossa enää saa STEAlta yksityiskohtaista palautetta. Sen sijaan kokoamme avustuksen saajat yhteen järjestökokonaisuuksittain arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä.

Kohdekohtaiset tuloksellisuusraportit luovat pohjan järjestökokonaisuuksien tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnille. Vuodesta 2021 alkaen valitsemme vuosittain noin 300 järjestöä, jotka toimialansa tai kohderyhmänsä perusteella voidaan arvioida omana kokonaisuutenaan ja siksi soveltuvat laajemman arvioinnin kohteeksi. Nämä toimijat kokoamme yhteen yhteiskehittämistilaisuuksiin, joita hyödynnetään järjestökokonaisuuden tuloksia ja vaikutuksia luotaavan tuloksellisuuskatsauksen laatimisessa.  

Yhteiskehittämistilaisuuksissa lisäämme yhteistä ymmärrystämme tietyn sektorin tai ilmiön taustalla olevista yhteiskunnallisista tarpeista, peilaamme aikaansaatuja tuloksia suhteessa näihin tarpeisiin ja etsimme yhdessä toimivia käytänteitä toimintojen suuntaamiseksi ja kehittämiseksi. Tilaisuuksien jälkeen tuotamme STEAssa kyseisistä järjestökokonaisuuksista tuloksellisuuskatsaukset, jotka julkaistaan verkkosivuillamme kaikkien hyödynnettäväksi.

Jokainen avustusta saava järjestö pääsee osallistumaan yhteiskehittämiseen ja tuloksellisuuskatsauksiin kolme vuoden sykleissä. 

Vuonna 2021 tuloksellisuusarvioinnin piirissä ovat: 

 • eläkeläisjärjestöt
 • ikääntyneiden asumis- ja palvelujärjestöt
 • muut ikääntyneiden toiminnalliset järjestöt
 • invalidijärjestöt
 • kehitysvammajärjestöt
 • neurologisten sairauksien järjestöt
 • nuorisoalan toiminnalliset järjestöt
 • nuorisoasumisen järjestöt
 • oppimisvaikeusjärjestöt
 • pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt
 • päihde- ja riippuvuusjärjestöt
 • veteraanijärjestöt

Lista vuoden 2021 arvioinnin järjestökokonaisuuksista ja niihin kuuluvista toimijoista on julkaistu STEAn verkkosivujen aineistopankissa

Vuonna 2021 toteutamme myös yhden yhteiskunnalliseen ilmiöön perustuvan arvioinnin, jossa selvitämme vapaaehtoistyön yhteyttä toiminnan tuloksellisuuteen. 

Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että vaikka järjestö tai avustuskohde ei kuuluisikaan ensi vuoden aikana arvioitavana olevaan järjestökokonaisuuteen, ei tuloksellisuusraporttia täytetä järjestössä turhaan. Raportoitua tietoa hyödynnetään STEAssa edelleenkin mm. avustushakemusten käsittelyssä ja tarkastustoiminnassa.  

Arviointikriteerit uusiksi

Myös tuloksellisuusraporttien arviointikriteerejä täsmennetään STEAssa ensi vuonna. Avustuskohteiden tasapuolinen käsittely varmistetaan käyttämällä jatkossakin kaikille yhteisiä arviointikriteereitä. Arvioinnin tasalaatuisuus varmistetaan selkeillä pisteytyskriteereillä, säännöllisillä STEAn sisäisillä vertaisarvioinneilla ja yhteisten käsittelyjen avulla. Näistä kerromme lisää verkkosivuillamme vuoden 2021 alussa. 

Tähtäämme siihen, että jatkossa tuloksellisuusraporteista saatava tieto palvelee paremmin sekä avustusta saavia toimijoita oman toimintansa kehittämisessä että STEAa avustusten suuntaamisessa. Kun yhdessä luomme ja laajennamme ymmärrystämme yhteiskunnallisista tarpeista, aikaansaaduista tuloksista ja niiden vaikutuksista, pystymme myös kehittämään toimintaamme entistä paremmin.

Nina von Hertzen-Oosi
Nina von Hertzen-Oosi Erityisasiantuntija