Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

STEA voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä:

  • tehdä avustuspäätökseen vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia, 
  • pidentää avustuksen käyttöaikaa, sekä 
  • siirtää avustuksen toiselle avustuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle. 

Vähäistä avustuspäätöksen muutosta voi hakea, jos avustuksen käytössä on ennakoitavissa avustuspäätöksen käyttötarkoitukseen tai ehtoihin ja rajoituksiin vaikuttavia muutoksia. Haettavalle muutokselle on aina esitettävä erityinen syy. Muutosta ei saa toteuttaa ennen muutoshakemukseen saatua myönteistä päätöstä.

Esimerkiksi koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea STEAlta muutospäätöstä, jos avustuksen käyttötarkoitus pysyy samana. Muutoksista tulee kuitenkin pitää kirjaa ja ne tulee kuvata ja perustella avustuskohteen toiminnasta raportoidessa.

Vaatiiko suunniteltu muutos muutoshakemuksen?  

  • Muuttuuko avustuksen käyttötarkoitus?
  • Muuttuvatko avustuksen erityisehdot?
  • Muuttuvatko avustuksen yleisehdot ja rajoitukset?
  • Muuttaako haluttu muutos niitä perusteita, jolla avustus on myönnetty?
  • Vaikuttaako muutos valittuun kohderyhmään tai toiminnan päätavoitteisiin?
  • Muuttuuko talousarvio/tarkennettu talousarvio olennaisesti?

Jos vastaus kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin on ei, muutoksista ei tarvitse tehdä muutoshakemusta. 

Avustuspäätöksen vähäisiä muutoksia suunniteltaessa tulee ensin ottaa yhteyttä STEAan. 
STEAn asiantuntija arvioi, onko muutos luonteeltaan sellainen, että sen takia tarvitsee täyttää muutoshakemus. Esimerkiksi talousarviossa tapahtuvien muutosten osalta avustuksen saajan tulee olla etukäteen yhteydessä STEAan, mikäli haluttujen muutosten yhteismäärä on yli 20 000 euroa tai 10 % voimassa olevan talousarvion kokonaiskuluista. Yleisavustuksen talousarviomuutoksista ei tarvitse tehdä muutoshakemusta.

Yleisavustuksella tai kohdennetulla toiminta-avustuksella rahoitetun toiminnan muutostarpeet voi kuvata myös jatkoavustushakemuksessa, jolloin ne käsitellään osana normaalia avustusvalmistelua. 

Käyttöajan pidennys 

Avustuksen normaali käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi. STEA voi erityisen syyn perusteella jatkaa avustuksen käyttöaikaa, jos avustusta ei ole nostettu tai käytetty normaalin käyttöajan aikana.

Pidennykselle tulee esittää erityinen syy ja sitä tulee hakea STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) hyvissä ajoin ennen normaalin käyttöajan päättymistä, kuitenkin viimeistään 31.12. klo 16.15 mennessä.  

Avustuksen siirto toiselle toimijalle

Avustuksen siirtoa voi hakea, jos avustuksen saaja suunnittelee koko avustuskohteen toiminnan siirtoa toiselle avustuskelpoiselle yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle. 

Jos suunnittelet avustuksen siirtoa, ota aina ensin sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä STEAn avustusvalmistelusta vastaavaan yhteyshenkilöösi.

Investointiavustukseen liittyvät olosuhdemuutokset 

Investointiavustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Olosuhteiden muutoksesta tulee aina olla etukäteen yhteydessä STEAn, sillä muutos voi vaatia muutoshakemuksen tekemistä. 

Avustuksen saaja voi antaa avustetuissa tiloissa harjoitettavan toiminnan tai osan toiminnasta jonkun muun järjestettäväksi tai vuokrata tilat eteenpäin, jos toiminta on avustuksen käyttötarkoituksen mukaista.

Toiminnan antamisesta muun tahon järjestettäväksi on aina tehtävä ilmoitus STEAlle investointiavustuksen käyttörajoitusaikana (20 vuotta). Avustettujen tilojen väliaikainen vuokraaminen muuhun kuin avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen investointiavustuksen käyttörajoitusaikana edellyttää STEAn hyväksymää muutoshakemusta. 

Jos olosuhteiden muutos koskee esimerkiksi investointiavustuksella hankitun tukiasunnon erityisryhmän muuttumista, tulee muutoksesta ilmoittaa STEAlle. Tukiasuntojen hankintaan tarkoitetun avustuksen avustuspäätöksessä mainituissa erityisryhmissä tapahtuvat muutokset voivat olla määräaikaisia. STEA arvioi tapauskohtaisesti tuleeko asiasta tehdä erillinen muutoshakemus verkkoasioinnissa.