Sisältöjulkaisija

null Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteesta!

Kartoitimme järjestöjen näkemyksiä STEAn toiminnasta sidosryhmäkyselyllä marraskuussa 2019. Uutta strategiaamme peilaava kysely lähetettiin yli 4000 järjestötoimijalle. Vastauksia saimme miltei 900. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitettiin vuonna 2020 käynnistyvän strategiakautemme arvojen toteutumista. Vastausten keskiarvot asettuivat asteikolla 1-6 arvioituna alla olevan taulukon mukaisesti. 

Taulukko 2.2. Arvojen toteutuminen STEAn toiminnassa. STEAn toimintaa ohjaavat alla olevat arvot. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 1=Täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä. Vastaajien määrä 880. Tulokset: STEA on tasapuolinen, keskiarvo 4,4; STEA huomioi toimijoiden erilaiset tarpeet, keskiarvo 4,2; STEAn toimintatavat ovat yhdenmukaisia, keskiarvo 4,4. STEAn toimintatavat ovat ennakoitavia, keskiarvo 4,0; STEA on avoin uusille tekemisen tavoille, keskiarvo 4,4. STEA tekee yhteistyötä hyödyntäen kaikkien osaamista, keskiarvo 4,2; STEA tuo avustetun toiminnan tuloksia esille yhdessä järjestöjen kanssa, keskiarvo 4,2.

Saimme myös paljon arvokasta sanallista palautetta, jonka perusteella pääsemme pureutumaan niihin toimintamme osa-alueisiin, joissa meillä on vielä petrattavaa. Eniten palautetta saimme siitä, että tuomme järjestöjen meille hakemuksilla ja raporteilla antamia tietoja avustuksilla tehdystä toiminnasta liian vähän omassa viestinnässämme esille. Tähän aiomme tänä vuonna tarttua.

Toinen esille noussut teema oli toimintatapojemme ennakoitavuus, etenkin avustuksilla aikaansaatujen tulosten raportointiin liittyvien käytäntöjen osalta.

Tämäkin viesti on meillä kuultu. Vuonna 2019 järjestetyt toiminnan tulosten mittaamiseen ja seuraamiseen liittyvät yhteiskehittämistilaisuudet järjestöjen kanssa jatkuvat tänä vuonna. Tavoitteenamme on luoda yhdessä mahdollisimman hyvin yhteisiä tarpeitamme vastaava toiminnan tulosten raportointityökalu verkkoasiointiimme. Tämän kehittämiskohteen etenemisestä kerromme lisää maaliskuussa.

Myös toimintatapojemme yhdenmukaisuudesta saimme palautetta. Tähän panostamme tämän vuoden aikana uudistamalla työskentelytapojamme ja parantamalla sisäistä tiedonkulkuamme sekä yhteistyötä eri toimintojemme välillä.

Strategiset tavoitteemme

Sidosryhmäkyselyn strategisten tavoitteiden toteutumista käsittelevä osio ilahdutti (kts. kuva alla). Strategisten tavoitteiden valintaan vaikuttivat tapaamiset satojen järjestöjen kanssa vuoden 2018 aikana. Palautteen perusteella valinta oli myös onnistunut. Avoimien vastauksien osalta huomiota kiinnitettiin lähinnä avustusten alueelliseen jakautumiseen. Huolena oli pienten paikkakuntien ja paikallisten järjestöjen rahoituksen säilyminen myös tulevaisuudessa. Avustusten jakautuminen on aihe, jota seuraamme avustusehdotusta valmistellessamme erityisen tarkasti ja johon kiinnitämme varmasti huomiota myös jatkossa. Vuoden 2020 avustusten jakautumisesta löydät lisätietoja verkkosivuiltamme.

Taulukko 3.3. STEAn strategisten tavoitteiden toteutuminen. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä. 1= täysin eri mieltä, 6= täysin samaa mieltä. STEA-avustuksilla rahoitettu toiminta lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ihmisten elämäntilanteet ja taustat huomioiden, keskiarvo 5,0; vähentää eriarvoisuutta, keskiarvo 5,0; vahvistaa ihmisten voimavaroja, keskiarvo 5,1; auttaa pitämään huolta itsestään, toisista ja ympäristöstä, keskiarvo 5,0. Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta, keskiarvo 5,1. Lisää erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä, keskiarvo 5,1.

STEAn asiakaspalvelua kehitetään 2020

Kartoitimme kyselyssä näkemyksiänne myös asiakaspalvelustamme ja asiointikanavistamme. Näistä aiheista saimme runsaasti sanallista palautetta, jonka avulla voimme kehittää toimintaamme eteenpäin.

Keväällä julkaisemme uudet vuosiselvitys- ja hakemuslomakkeemme, joiden kehittämisessä olemme kuulleet myös teitä järjestöjä. Uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota verkkoasioinnin saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseen. Lisäksi asiakaspalveluamme laajennetaan verkkoasioinnin Chat-palvelulla.

Jatkossa jokaisella avustusta saavalla järjestöllä on tiedossa oma yhteyshenkilö avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Uusista yhteyshenkilöistä tiedotamme verkkoisivuillamme ennen uusien avustusten hakuaikaa maaliskuussa.

Lopuksi haluan vielä kiittää niistä lukuisista kannustavista viesteistä ja kiitoksista sekä luottamuksenosoituksista, joita kyselyn kautta teiltä saimme. Niiden voimalla suuntaamme taas uusin innoin kohti seuraavaa avustustenhakua ja avustusvuotta 2021.

Kristiina Hannula
Kristiina Hannula Johtaja