Yleiskulut

Yleiskulut haltuun

Yleiskulut (hallintokulut)

Järjestöt, jotka eivät saa yleisavustusta, voivat kohdistaa kohdennetulle toiminta-avustukselle tai hankeavustukselle järjestön yleiskuluja eli ns. hallintokuluja.

Yleisavustusta saavien järjestöjen tulee kattaa kaikki yleiskulut yleisavustuksellaan.

STEAn avustusten tulee kohdistua järjestön kohderyhmää eli avunsaajaa hyödyttävään toimintaan, jolloin avustusten hallinnolliset kulut on säilytettävä maltillisina. Siksi hyväksyttävien yleiskulujen toteutunut yhteenlaskettu määrä voi olla korkeintaan 15 % kohdennetun toiminta-avustuksen tai hankeavustuksen toteutuneista kokonaiskuluista.

Yleiskuluja ovat sellaiset kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen.

Tyypillisimpiä yleiskuluja ovat järjestön yleishallintoon ja yleishallinnon henkilöstöön (esim. toiminnanjohtaja, kirjanpitäjä, toimistosihteeri) liittyvät kulut sekä taloushallinnon kulut.

Yleiskulujen on oltava

  • selkeästi ja perustellusti kohdennettuja
  • toiminnan tai hankkeen talousarvion mukaisia (esitetty avustushakemuksen talousarviossa  ositetut yleiskulut -kohdassa)
  • erikseen dokumentoituja (esim. toiminnanjohtaja tai talousjohtaja on kirjannut perusteet yleiskulujen käsittelyyn ja järjestön hallitus on hyväksynyt ne)
  • pysyttävä koko vuoden samanperusteisina (eli kulujen laatimisperiaatteiden ja -menetelmien tulee olla johdonmukaisesti sovellettuja tilikaudesta toiseen)

Lisäksi yleiskulujen on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi.

Yleiskuluja eivät ole:

  • hakemuksessa esitettyä ja avustuspäätöksessä hyväksyttyä toimintaa tai hanketta varten palkattujen työntekijöiden palkkakulut lakisääteisineen sivukuluineen, matka-, koulutus- ja puhelinkulut sekä muut vastaavat kulut
  • kyseistä toimintaa tai hanketta varten tehdyt hankinnat (materiaaliostot sekä ulkopuolelta ostetut palvelut, pois lukien taloushallintopalvelut)
  • kyseisen toiminnan tai hankkeen käytössä olevien toimitilojen toimitilakulut
  • sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet nimenomaan kyseisestä toiminnasta tai hankkeesta.

STEAn asiantuntijat antavat tarvittaessa lisätietoja yleiskulujen kohdentamisesta sekä niiden hyväksyttävyydestä.